Облици рада

У настави, под облицима рада подразумевају се "дидактички структуиране компоненте јединствене организационе основе наставног рада у којима се решавају односи наставника и ученика".

Фронтални облик рада

Под фронталним обликом рада подразумева се рад са целим одељењем, свим ученицима се постављају исти задаци, акористе се исте методе и средства. Овај облик рада има неколико предности: рационалан наставни процес, сарадања ученик-ученик и наставни-ученик, колективни дух. Такође постоје и неколико мана: настава је пилагођена посечним ученицима, запостављају се индивидулане разлике, слабија активност ученика (надокнађивање губитака врши се допунском и додатном наставом).

Групни облик рада

Под групним обликом рада подразумева се рад са групама од 3-5 ученика. Његов циљ је да надокнади недостатке фронталног рада. Позитивне стране овог рада су: развијање социјалних односа, веће ангажовање и активност, групе су састављене од ученика сличних интелектуланих вредности. Негативне стране су: јак такмичарски дух који може довсти до несугласица, разбијање колектива и др. Групни облик рада има неколико фаза:

  • препаративна фаза (одабир групе, утврђивање проблема, израда пројекта)
  • оперативна фаза (рад на пројекту, евидентирање и сређивање података)
  • верификативна фаза (састављање извештаја, критички осврт, оцена рада чланова)
  • апликативна фаза (разрада могућности и примена програма)

Рад у паровима

Под радом у паровима подразумева се прелазна форма из групног у индивидулани рад. Он има три облика:

  • индивидуално учење у пару (усмерено - помоћ пара или наставника; самостално)
  • заједничко учење у пару (сталан заједнички рад на решавању, дискутовање)
  • заједнички стваралачки рад у пару (откривање непознатог, оригиналност, истраживање)

Парови се бирају према предлогу наставника, према распореду седења у клупама или на сам предлог ученика. Позитивне стране овог начина рада су: такмичарски дух, сарадња и приближавање појединаца, вредновање, размена искуства, а негативни су: супарништво, доминација појединаца, разбијање колективног духа. Географска карта је идеална за рад у паровима.

Индивидуални облик рада

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License