Наставни план и програм

Наставни план и наставни програм су главни документи на којима се темељи настава у школи.Њих доносе органи власти у складу са политиком развоја друштва.

Наставни план

Наставни план је школски документ којим се одређује који ће се предмети предавати уодређеном типу одн. врсти школе, којим редоследом по разредима и коликим бројем часова попредмету и разреду. Класификација наставних планова може бити: према нивоу школе (за основну,средњу, вишу школу, фаултет), према типу школе (за гимназију, медицинску, економску школу),према трајању школовања (потпуни и скраћени) итд. Планом се утврђује годишњи и недељни фондчасова за наставу одређеног предмета.

Наставни програм

Наставни програм је документ којим се прописују наставни садржаји по предметима изнаставног плана. Њиме се утврђују циљеви, задаци и садржаји наставе. Наставним програмом се реализује наставни план - утврђује обим, дубина и редослед наставних садржаја.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License