Наставне методе

Водећи чиниоци наставног рада који моделују понашање свих учесника у настави познати су као наставне методе.

Монолошка метода

Монолошка метода или метода усменог излагања је таква наставна метода која подразумева да се постављени задаци остварују усменим излагањем наставника или ученика. Води порекло из античке Грчке, а постала је најпопуларнија у средњем веку. Монолошка метода примењује се онда када се обрађује ново градиво о коме ученици немају ранијих знања и онда када нема одговарајућих наставних средстава. Постоји неколико начина да се примени ова метода:

  • Усмено излагање у виду предавања, описивања, објашњавања и извештавања
  • Усмено излагање ученика

Са друге стране треба нагласити неке од предности ове методе, као на пример: рационално и систематично излагање градива, погодна за ново градиво, економичност, погодно за ниже разреде. Такође постоје и неке мане: вербализација наставе, смањена активност ученика.

Дијалошка метода

Дијалошка метода или метода разговор је таква метода у којој се градиво обрађује уз помоћ питања и одговора, разговора између ученика и наставника или између ученика и ученика, као и расправе. питања треба да буду подстицајна, логичка и проблемска.

Треба нагласити неке од предности ове методе, као на пример: подстиче активност, уводи ученике у расправу, знање је трајније и наставник боље упознаје ученике. Такође постоје и неке мане: мање рационална од монолошке методе, непогодна за ново градиво.

Текстуална метода

Текстуална метода је такав начин наставног рада у коме се постављени васпитни и образовни циљеви остварују коришћењем писане речи. Ова метода ставља ученике у
улоге читалаца и писаца.

Треба нагласити неке од предности ове методе, као на пример: стицање поузданог и систематичног знања, рад код куће, размишљање. Такође постоје и неке мане: градиво у књизи се не повезује са претходним, индивидуалне потребе ученика се разликују, те ће некима текст бити исувише лак, а другима нешто тежи или неразумљив.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License