Друштвена географија

Друштвена географија је област географије, која се бави проучавањем друштвеног аспекта науке (становништво, привреда и сл). Назива се још и социјална географија. Термин који се користи на западу (САД) за ову научну целину је - хумана географија.

Географија становништва

geografija%20stanovni%C5%A1tva.JPG

Географија становништва је географска дисциплина, део друштвене географије, која се бави проучавањем просторне карактеристике стања и кретања становништва. Разлика између демографије и географије становништва огледа се у томе што је прва наука о становништву, а друга је наука о просторном размештају становништва.

Антропогеографија

antropogeografija.png

Антропогеографија је део друштвене географије. Бави се проучавањем одоноса између природне средине и човека, просторног размештаја људи, као и културних и привредних одлика простора. Оснивач антропогеографије је немачки научник Фридрих Рацел.

Географија насеља

Географија насеља је географска дисциплина, део друштвене географије. Бави се проучавањем насељених места и њихове територијалне мреже и система. Истражује типологију насеља, географске претпоставке њиховог постанка и развоја, групне облике насељавања, укупан борој неких насеља у некој области или држави итд.

Урбана географија

urbana%20geografija.JPG

Урбана географија је грана географије насеља, као саставног дела друштвене географије која проучава историју урбаних насеља, развој градова, урбану структуру, просторне обрасце који се појављују унутар града и урбане политике и проблеме. Такође, њен задатак је и да утврди утицај самог града на околину, људе које у њему живе и оне који у њега долазе.

Рурална географија

ruralna%20geografija.JPG

Рурална географија је географска дисциплина, део друштвене географије. Назива се још и географија сеоских насеља. Она се бави проучавањем географских и других фактора који утичу на постанак, развој и основну функцију (пољопривредних) сеоских насеља. Издваја и проучава типове села катрактеристичне за одређене рејоне и државе, закономерности њиховог размештаја и територијалног груписања, везе са околином, а посебно са градских срединама.

Економска географија

Економска географија је део друштвене географије која се бави проучавањем територијалне организације производње. Даје оцену географских услова са становишта економске вредности, издваја и проучава привредне рејоне и дуге производно-територијалне комплексе. Основу економске географије чини учење о географској подели рада.

Саобраћајна географија

saobra%C4%87ajna%20geografija.JPG

Саобраћајна географија је део економске географије, у склопу друштвене географије. Бави се поучавањем географских претпоставки, развоја и територијалног размештаја саобраћајница и саобраћајних комплекса.

Истражује саобраћајне системе света као целине и појединих његових делова, при том, обазирући се на географске предуслове и последице функционисања истих.

Индустријска географија

industrijska%20geografija.jpg

Индустријска географија је грана економске географије, а у склопу друштвене географије. Бави се истраживањем индустрије као појаве и фактора у географској средини. Проучава локацију индустрије и факторе који је условљавају, њену структуру зависно од чинилаца, као и утицај на глобалном, националном и регионалном плану. Решава питања индустријске регионализације и према свему је једна од најмлађих географских дисциплина.

Аграрна географија

agrarna%20geografija.jpg

Аграрна географија је грана економске географије, а у склопу друштвене географије. Бави се проучавањем географских аспеката аграрне производње, у првом реду природних и друштвених фактора, који условљавају географски размештај.

Изучава искоришћеност аграрних површина, њихову структуру, рејонирање, класификацију и др.

Политичка географија

politi%C4%8Dka%20geografija.png

Политичка географија је део друштвене географије, тесно везан са политиком. Бави се проучавањем утицаја природних услова и одговарајућих друштвено-економских фактора на постанак, политичко-територијални развој, политичко уређење и границе држава, као и на њихову административно-територијалну поделу. Проучава и промене на политичкој карти и у политичкој структури света, као последицу историјских и друштвених промена.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License